Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35
Numer ogłoszenia: 81758 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie altany drewnianej z miejscem na ognisko (grill) oraz siłowni na świeżym powietrzu w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35 w zakresie obejmującym wykonanie: 3.1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i altany w Mikołowie przy ul. Nowy Świat, Wodna, parcela 367/35. 3.1.1. Rodzaje urządzeń siłowni: - podciąg nóg+drabinka+pylon - koła tai chi duże i małe - wyciąg górny+wyciskanie siedząc+pylon - biegacz+orbitrek+pylon - wioślarz+prasa nożna+pylon - twister+wahadło+pylon - ławka+prostownik pleców+pylon - tablica informacyjna 3.1.2. Altana drewniana z miejscem na grill Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego. 3.2. Moduł 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury w Mikołowie przy ul. Nowy Świat;Wodna, parcela 367/35: - kosza na śmieci - stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego. Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie modułu 1 i 2 musi być nowe..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 105.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się przesunięcie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i gruntowo-wodnych uniemożliwiających dalsze kontynuowanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o czas liczony od momentu wpisu do dziennika budowy przez kierownika robót o przerwaniu prac do momentu ich podjęcia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny brutto, o ile zmianie w okresie realizacji umowy ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 7. Termin wykonania zamówienia: 7.1. moduł 1: do 15 tygodni od daty podpisania umowy 7.2. moduł 2: do 30.11.2016 r. 8.3. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy określone przez Zamawiającego: 8.3.1. Oferowane elementy zamówienia - siłowni muszą posiadać certyfikat zgodności z normą EN 16630:2015. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert nie wymaga złożenia żadnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego w pkt 8.3. siwz, poza oświadczeniem wg zał. Nr 2 do siwz. Wykonawca przekaże odpowiednie dokumenty przed obiorem końcowym. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: 16.1 Cena - 95 pkt 16.2.Jakość - 5 pkt tj: Jeżeli konstrukcja urządzeń siłowni wykonana zostanie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - 0 pkt Jeżeli konstrukcja urządzeń siłowni wykonana zostanie ze stali nierdzewnej - 5 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 95 pkt + ilość punków za jakość = ............... punktów * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty ocenianej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 95 pkt za cenę, 5 pkt za jakość). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 21.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie