Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 173712-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015. Projekt jest...
Termin składania ofert: 2015-07-17

Mikołów: Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
Numer ogłoszenia: 206008 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173712 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Integracji Społecznej, U. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 738 11 45, faks 32 738 11 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Centrum Integracji Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzone w ramach nw szkoleń zajęcia muszą być realizowane zgodnie z określonymi minimalnymi zakresami. Program poszczególnych kursów musi zawierać wszystkie elementy wynikające z § 75 ust. 4 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.) to jest: a) nazwę i zakres kursu, b) czas trwania i sposób organizacji kursu, c) wymagania wstępne dla uczestników kursu, d) cele kursu, e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, f) opis treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h) przewidziane sprawdziany i egzaminy. 3.1. Część 1- Kurs operatora agregatów tynkarskich a) Przewidywana ilość osób do przeszkolenia- 3 Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób na szkolenie. Przy rozliczaniu Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość przeszkolonych osób, a przypadku skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby, proporcjonalnie do ilości wykonanych godzin. b) Rozpoczęcie kursów zostanie poprzedzone pisemnym przesłaniem przez Zamawiającego listy uczestników kursów wraz z nazwą danego kursu. c) Ilość godzin kursu (jednej osoby) - co najmniej 52 godziny lekcyjne (45-minutowe zajęcia teoretyczne ćwiczenia praktyczne, 15- minutowa przerwa) zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, (w tym nie więcej niż 39 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych) d) Zakres kursu powinien obejmować w szczególności: teorię i praktykę z zakresu budowy agregatów tynkarskich, użytkowania eksploatacyjnego agregatów, prawidłowego korzystania z dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi agregatów tynkarskich, technologii robót itp. e) Wykonawca zapewnia uczestnikom przewóz spod siedziby Zamawiającego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na własny koszt, opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia. Godziny przyjazdu i odjazdu spod miejsca gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne muszą być ustalone w taki sposób, aby umożliwić każdemu uczestnikowi dojazd pod siedzibę Zamawiającego i powrót do miejsca zamieszkania publicznymi środkami transportu. Transport do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych ma się odbywać pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. f) Lokal, w którym będą przeprowadzone zajęcia teoretyczne powinien być przestronny i przewiewny, posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie szkolenia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien być wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia. g) Kurs powinien zakończyć się egzaminem, a nabyte umiejętności powinny być potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi agregatów tynkarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). Czas trwania egzaminu może być wliczony w czas trwania kursu. 3.2. Część 2. Kurs pracownika remontowo-budowlanego a) Przewidywana ilość osób do przeszkolenia - 3 Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób na szkolenie. Przy rozliczaniu Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość przeszkolonych osób, a przypadku skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby, proporcjonalnie do ilości wykonanych godzin. b) Rozpoczęcie kursów zostanie poprzedzone pisemnym przesłaniem przez Zamawiającego listy uczestników kursów wraz z nazwą danego kursu. c) Ilość godzin kursu (jednej osoby) - co najmniej 180 godzin lekcyjnych (45-minutowe zajęcia teoretyczne praktyczne, 15- minutowa przerwa) zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, (w tym nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych) d) Zakres kursu powinien obejmować teorię i praktykę z zakresu: - rysunku i dokumentacji technicznej, - materiałoznawstwa i technologii robót budowlanych, - zasad obmiarowywania robót budowlanych, - kalkulacji kosztów, - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. e) Zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach Gminy Mikołów wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć w innym miejscu niż wskazane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zapewnia uczestnikom przewóz spod siedziby Zamawiającego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na własny koszt, opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia. Godziny przyjazdu i odjazdu spod miejsca gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne muszą być ustalone w taki sposób, aby umożliwić każdemu uczestnikowi dojazd pod siedzibę Zamawiającego i powrót do miejsca zamieszkania publicznymi środkami transportu. Transport do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych ma się odbywać pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. f) Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w obiektach wskazanych przez Wykonawcę. Obiekty powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt zapewnia transport uczestników spod siedziby Zamawiającego do miejsca i z miejsca przeprowadzenia kursu. g) Lokal, w którym będą przeprowadzone zajęcia teoretyczne powinien być przestronny i przewiewny, posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie szkolenia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien być wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia. h) Kurs powinien się zakończyć egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Czas trwania egzaminu może być wliczony w czas trwania kursu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.51.00.00-2, 80.53.12.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ 1- KURS OPERATORA AGREGATÓW TYNKARSKICH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ 2. KURS PRACOWNIKA REMONTOWO-BUDOWLANEGO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ