Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.cismikolow.pl/


Mikołów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015.
Numer ogłoszenia: 173712 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Integracji Społecznej , U. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 738 11 45, faks 32 738 11 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Centrum Integracji Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzone w ramach nw szkoleń zajęcia muszą być realizowane zgodnie z określonymi minimalnymi zakresami. Program poszczególnych kursów musi zawierać wszystkie elementy wynikające z § 75 ust. 4 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.) to jest: nazwę i zakres kursu, czas trwania i sposób organizacji kursu, wymagania wstępne dla uczestników kursu, cele kursu, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, opis treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy. Część 1 Kurs operatora agregatów tynkarskich Przewidywana ilość osób do przeszkolenia 3 Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób na szkolenie. Przy rozliczaniu Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość przeszkolonych osób, a przypadku skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby, proporcjonalnie do ilości wykonanych godzin. Rozpoczęcie kursów zostanie poprzedzone pisemnym przesłaniem przez Zamawiającego listy uczestników kursów wraz z nazwą danego kursu. Ilość godzin kursu (jednej osoby) co najmniej 52 godziny lekcyjne (45minutowe zajęcia teoretyczne ćwiczenia praktyczne, 15 minutowa przerwa) zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, (w tym nie więcej niż 39 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych) Zakres kursu powinien obejmować w szczególności: teorię i praktykę z zakresu budowy agregatów tynkarskich, użytkowania eksploatacyjnego agregatów, prawidłowego korzystania z dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi agregatów tynkarskich, technologii robót itp. Wykonawca zapewnia uczestnikom przewóz spod siedziby Zamawiającego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na własny koszt, opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia. Godziny przyjazdu i odjazdu spod miejsca gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne muszą być ustalone w taki sposób, aby umożliwić każdemu uczestnikowi dojazd pod siedzibę Zamawiającego i powrót do miejsca zamieszkania publicznymi środkami transportu. Transport do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych ma się odbywać pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lokal, w którym będą przeprowadzone zajęcia teoretyczne powinien być przestronny i przewiewny, posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie szkolenia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien być wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia. Kurs powinien zakończyć się egzaminem, a nabyte umiejętności powinny być potwierdzone zaświadczeniem uprawniającym do obsługi agregatów tynkarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). Czas trwania egzaminu może być wliczony w czas trwania kursu. Część 2. Kurs pracownika remontowobudowlanego Przewidywana ilość osób do przeszkolenia 3 Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób na szkolenie. Przy rozliczaniu Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość przeszkolonych osób, a przypadku skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania umowy, Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby, proporcjonalnie do ilości wykonanych godzin. Rozpoczęcie kursów zostanie poprzedzone pisemnym przesłaniem przez Zamawiającego listy uczestników kursów wraz z nazwą danego kursu. Ilość godzin kursu (jednej osoby) co najmniej 180 godzin lekcyjnych (45minutowe zajęcia teoretyczne praktyczne, 15 minutowa przerwa) zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych, (w tym nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych) Zakres kursu powinien obejmować teorię i praktykę z zakresu: rysunku i dokumentacji technicznej, materiałoznawstwa i technologii robót budowlanych, zasad obmiarowywania robót budowlanych, kalkulacji kosztów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach Gminy Mikołów wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć w innym miejscu niż wskazane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zapewnia uczestnikom przewóz spod siedziby Zamawiającego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem na własny koszt, opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia. Godziny przyjazdu i odjazdu spod miejsca gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne muszą być ustalone w taki sposób, aby umożliwić każdemu uczestnikowi dojazd pod siedzibę Zamawiającego i powrót do miejsca zamieszkania publicznymi środkami transportu. Transport do miejsca prowadzenia zajęć praktycznych ma się odbywać pojazdami dopuszczonymi do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w obiektach wskazanych przez Wykonawcę. Obiekty powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt zapewnia transport uczestników spod siedziby Zamawiającego do miejsca i z miejsca przeprowadzenia kursu. Lokal, w którym będą przeprowadzone zajęcia teoretyczne powinien być przestronny i przewiewny, posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie szkolenia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie. Ponadto powinien być wyposażony w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowane do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia. Kurs powinien się zakończyć egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Czas trwania egzaminu może być wliczony w czas trwania kursu..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.53.12.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do siwz) w szczególności o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415, z późn. zm. )

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.cismikolow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jak podano w sekcji I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie; ul. Kolejowa 2; 43-190 Mikołów; pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie