Mikołów: Dostawa mebli wraz z montażem do szatni Przedszkola nr 5 w Mikołowie - Bujakowie, przy ul. ks. Górka 27
Numer ogłoszenia: 168556 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli wraz z montażem do szatni Przedszkola nr 5 w Mikołowie - Bujakowie, przy ul. ks. Górka 27.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli wraz z montażem do szatni Przedszkola nr 5 w Mikołowie - Bujakowie, przy ul. ks. Górka 27. Zakres zamówienia: 6 regałów 6-cio osobowych i 7 regałów 5-cio osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku A do siwz.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 8.3. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy określone przez Zamawiającego: 8.3.1. Oferowane meble muszą spełniać wymagania norm PN-EN 1729-1:2007 Meble krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: wymiary funkcjonalne i PN-EN 1729-2:2007 Meble krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Dla potwierdzenia wymagań określonych przez zamawiającego w pkt 8.3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny ofert są: Cena - 95 pkt Termin - 5 pkt Za wykonanie zamówienia w terminie: - do 4 tygodni od daty podpisania umowy - otrzymuje 0 pkt - do 3 tygodni od daty podpisania umowy - otrzymuje 5 pkt Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż do 4 tygodni od daty podpisania umowy lub nie poda terminu wykonania dostawy to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Jeżeli wykonawca poda termin określony konkretną datą to Zamawiający odrzuci ofertę, ponieważ nie jest w stanie w momencie wszczęcia postępowania ustalić terminu podpisania umowy. Jeżeli wykonawca poda termin w dniach to Zamawiający przyjmie, że każdy tydzień liczy 7 dni, a przy innej liczbie dni lub wielokrotność liczby 7 za każdy dzień ponad pełną liczbę tygodni policzy jako następny tydzień (np. 25 dni = 4 tygodnie). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż do 3 tygodni od daty podpisania umowy to Zamawiający przyzna 5 pkt tak jak do terminu do 3 tygodni od daty podpisania umowy. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 95 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem wykonania zamówienia wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów. Wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 95 pkt za cenę i 5 pkt za termin wykonania) Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie