Mikołów: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 123265 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem studium będzie działanie przyczyniające się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych świadczonych przez Gminę Mikołów. Szacowana wartość projektu wynosi ok. 1,0 mln zł. Opracowane studium wykonalności powinno być zgodne z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej: http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/14. Zamawiający oczekuje opracowania kompletnego studium wykonalności (tj. studium zawierające test pomocy publicznej oraz matryce logiczną) oraz analizę ekonomiczną. Zamawiający nie wymaga opracowania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz samego wniosku o dofinansowanie (tj. pozwoleń budowlanych, wypisów itp.).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Kryteriami oceny ofert są: 1.1. Cena - 97 pkt 1.2. Termin - 3 pkt Za wykonanie zamówienia w terminie: - 23.09.2015 wykonawca uzyskuje 0 pkt - 22.09.2015 wykonawca uzyskuje 1 pkt - 21.09.2015 wykonawca uzyskuje 2 pkt - 18.09.2015 wykonawca uzyskuje 3 pkt Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin późniejszy niż do 23.09.2015 r., wcześniejszy niż 18.09.2015 lub nie poda terminu wykonania usługi to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Ponieważ 19.09.2015 to sobota, a 20.09.2015 to niedziela i Zamawiający w te dni nie pracuje, to, o ile Wykonawca poda powyższe terminy (19.09.2015 lub 20.09.2015) Zamawiający uzna to za zadeklarowanie terminu 21.09.2015 i przyzna 2 punkty w kryterium termin. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 97 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem wykonania zamówienia wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów. * wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 97 pkt za cenę i 3 pkt za termin wykonania) Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie