Mikołów: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie - Bujakowie na długości 1350 m od przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej
Numer ogłoszenia: 116307 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie - Bujakowie na długości 1350 m od przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie - Bujakowie na długości 1350 m od przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o łącznej długości 1350 mb, szerokości jezdni (uśrednionej) 4,20mb. Projektowana przebudowa drogi gminnej zachowa dotychczasowy przebieg trasy po istniejącym śladzie. Zakres opracowania powinien obejmować: 1) aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych, 2) sporządzenie mapy własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzji organów wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), 4) wykonanie geodezyjnych punktów kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego drogi z uwagi na występujące w tym regionie szkody górnicze, 5) wykonanie badań i oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności od wyników badań dostosować odpowiednią technologię przebudowy, 6) przebudowa przepustów i rowów z uwzględnieniem aktualnych spadków (jeśli zaistnieje taka konieczność) 7) sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, 8) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu (jeśli zaistnieje taka konieczność) oraz na czas prowadzenia robót w 4 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez właściwy organ, 9) wykonanie inwentaryzacji zieleni (jeśli zaistnieje taka konieczność), 10) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym, 11) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 4 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1129).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Kryteriami oceny ofert są: 1.1 Cena - 90 pkt 1.2 Termin wykonania zamówienia - 10 pkt tj. Za wykonanie zamówienia w terminie: - od 17.12.2015 do 23.12.2015 oferta uzyskuje 0 pkt - od 10.12.2015 do 16.12.2015 oferta uzyskuje 5 pkt - od 03.12.2015 do 09.12.2015 oferta uzyskuje 10 pkt Jeżeli Wykonawca nie określi jednego z w/w terminów, określi termin późniejszy niż do 23.12.2015, to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wcześniejszy niż 03.12.2015 r. to Zamawiający przyzna 10 pkt w kryterium termin. 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 90 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem wykonania zamówienia = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 90 pkt za cenę i 10 pkt za termin wykonania). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie