Mikołów: Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. - ogólna długość tras 11 500 km Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2014 r. - ogólna długość tras 500 km
Numer ogłoszenia: 30364 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury, Rynek 19, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 2262-147, 739-09-46, faks 32 2262-147.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. - ogólna długość tras 11 500 km Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2014 r. - ogólna długość tras 500 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. - ogólna długość tras 11 500 km Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu autokarowego chórów, zespołów i klubów działających przy Miejskim Domu Kultury w Mikołowie na koncerty, występy, festiwale, przeglądy, warsztaty i wycieczki. Standardowo Zamawiający będzie wymagał świadczenia usług autokarowych pojazdem o ilości miejsc do 49. Zamawiający zastrzega jednak możliwość żądania podstawienia dwóch autokarów lub jednego autokaru i jednego busa o łącznej ilości 65 miejsc około 8 razy w roku. Trasy krótkie do - 50 km - mogą wystąpić ok. 25 razy w roku, Trasy z przedziału powyżej 50 km do 200 km - mogą wystąpić ok. 15 razy w roku, Trasy z przedziału powyżej 200 km do 1 000 km - mogą wystąpić ok. 10 razy w roku, Trasy zagraniczne powyżej 1 000 km do 1 600 km (w jedną stronę) - mogą wystąpić ok. 3 razy w roku. Zamawiający posiada wstępny harmonogram wyjazdów jednak zastrzega, że może on ulec zmianie. Harmonogram przekazany będzie Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Opłata za wykonaną usługę naliczana będzie od umówionego z Zamawiającym miejsca podstawienia autokaru. Zamawiający składa zamówienie najpóźniej na 6 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Autokar musi być wyposażony w: toaletę, klimatyzację, rozkładane siedzenia, telewizor i odtwarzacz dvd, autokar sprawny technicznie i posiadający aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Kierowca z należytą starannością zobowiązany jest pomóc przy załadunku i rozładunku bagażu oraz instrumentów muzycznych. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty m.in. opłaty autostradowe, parkingowe, opłaty drogowe, opłaty ekologiczne itp. Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2014 r. - ogólna długość tras 500 km Zamawiający posiada wstępny harmonogram jednak zastrzega, że może on ulec zmianie. Harmonogram przekazany będzie Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Opłata za wykonaną usługę naliczana będzie od umówionego z Zamawiającym miejsca podstawienia samochodu. Kierowca z należytą starannością zobowiązany jest pomóc przy załadunku i rozładunku obrazów oraz sprzętu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4, 60.18.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. - ogólna długość tras 11 500 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2014 r. - ogólna długość tras 500 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę