Mikołów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 128619 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Mikołów w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.07.2013 r. z możliwością skrócenia terminu wykonywania zamówienia. Skrócenie terminu (zakończenia zamówienia) zostanie zatwierdzone po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez strony umowy. 2.Powierzchnia gminy Mikołów wynosi 81 km 2. Ilość mieszkańców na koniec 2011 r. wynosiła 38.816, w tym w zabudowie jednorodzinnej -22.998, a w zabudowie wielorodzinnej - 15.818. Na podstawie załącznika B ustalono długość dróg, przy których zlokalizowane są nieruchomości do obsługi w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ogółem długość dróg wynosi 248,3 km. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje: a)zmieszane odpady komunalne, b)papier (w tym karton), c)szkło, d)metale, e)tworzywa sztuczne, f)opakowania wielomateriałowe, g)odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, h)odpady zielone, i)przeterminowane leki i chemikalia, j)zużyte baterie i akumulatory, k)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, l)meble i inne odpady wielkogabarytowe, m)odpady budowlane i rozbiórkowe, n)zużyte opony. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej , z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych. Worki winny być oznaczone nadrukiem informującym o rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Puste worki Wykonawca dostarczy mieszkańcom nieruchomości j.w. po każdorazowym odbiorze napełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym workom. Worki winny być wykonane z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków i mieć pojemność 120 litrów, za wyjątkiem worków na szkło, których pojemność winna wynosić 80 litrów. Kolorystyka worków do selekcji odpadów winna być dostosowana do wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. Komplet worków dostarczonych na jedną nieruchomość na miesiąc obejmuje następujące ilości: a)papier, tektura, opakowania wielomateriałowe - 1 szt., b)szkło bezbarwne - 1 szt., c)szkło kolorowe - 1 szt, d)tworzywa sztuczne - 1 szt., e)metale - 1 szt. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowej ilości worków do selekcji odpadów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości odpadów segregowanych. 5. Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne wynosi 6.688, w tym 5978 - nieruchomości zamieszkałe. Wykaz nieruchomości objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mikołów zawiera załącznik C. Powyższe dane nie uwzględniają powstawania nowych osiedli, ulic i budynków mieszkalnych, jak również nie uwzględniają likwidacji budynków i zmian liczby mieszkańców w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie nowo powstające nieruchomości zamieszkałe powinny być objęte usługą odbioru i zagospodarowania odpadów. 6. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości wynosi w okresie realizacji usługi 1.441,60 Mg, w tym 1.084,00 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w okresie trwania umowy zawiera załącznik D. Wykonawca zobowiązany jest odbierać całą masę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/569/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości o pojemności: a) pojemniki - od 120 l do 1100; b) kontenery o pojemności - od 2,5 m3 do 10 m3; c) worki z tworzywa sztucznego - od 110 l do 120 l. 8.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości: a)dla zabudowy jednorodzinnej - w workach o pojemności od 60 l do 120 l; b)dla zabudowy wielorodzinnej - w pojemnikach od 1100 l do 2500 l lub workach o pojemności od 60 do 120 l. 9. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb w zabudowie zamieszkałej i niezamieszkałej, warunków sanitarnych oraz pojemności pojemników i worków na odpady z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następującą częstotliwością odbioru poszczególnych frakcji odpadów: a) w zabudowie jednorodzinnej: -odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w miesiącu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, -odpady zmieszane (niesegregowane) - co najmniej dwa razy w miesiącu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, b)w zabudowie wielorodzinnej: -odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w tygodniu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, -odpady zmieszane (niesegregowane) - co najmniej dwa razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, c)z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane: z nieruchomości innych niż zajętych pod ogródki działkowe: -odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w miesiącu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, -odpady zmieszane (niesegregowane) - co najmniej dwa razy w miesiącu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, d) z ogródków działkowych: -odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz w miesiącu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00, -odpady zmieszane (niesegregowane) - co najmniej raz w miesiącu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 16:00. 10. Wykonawca zobowiązany jest w terminach przez niego określonych i przekazanych do wiadomości właścicieli poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego do odebrania i zagospodarowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, przy czym odbiór tych odpadów będzie odbywał się co najmniej raz na dwa tygodnie z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. 11. Wykonawca zobowiązany jest w terminach przez niego określonych i przekazanych do wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego, do odebrania i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości, przy czym odbiór tych odpadów będzie odbywał się raz na dwa tygodnie z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. 12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczenia usługi do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów zielonych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazanych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanego w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44 z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, sposobu i warunków wykonywania tej usługi z Zamawiającym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 21). 14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK) w ramach Regionu III gospodarki odpadami komunalnymi, określonej w uchwale IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. W przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów uległa awarii i nie może przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów w instalacji zastępczej określonej w uchwale IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć poziom odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia oraz recyklingu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645). Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676). Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, regionalna instalacja do przetwarzania odpadów (RIPOK) lub instalacja zastępcza nie zagwarantują osiągnięcia wymaganych właściwymi przepisami poziomów odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia, recyklingu lub poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, to Wykonawca bez udziału Zamawiającego, będzie dochodził wszelkich roszczeń bezpośrednio od podmiotów prowadzących te instalacje. Postanowienie powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia i egzekwowania kar umownych z tytułu braku osiągnięcia wymaganych właściwymi przepisami poziomów odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia, recyklingu lub poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. bez względu na fakt, czy okoliczności skutkujące naliczaniem kary były następstwem działania lub zaniechania zawinionego lub niezawinionego przez Wykonawcę, w dobrej czy złej wierze. 15. Wykonawca podaje jedną cenę na realizację zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało w oparciu o ilość (Mg): a)odebranych odpadów zmieszanych i przekazanych zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem Zamawiającemu, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK), b)odpadów zbieranych selektywnie i przekazanych zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem Zamawiającymu, do instalcji odzysku i unieszkodliwania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach. Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępnione Zamawiającemu. Do miesięcznego rozliczenia o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych Wykonawca dołącza zbiorcze karty przekazania odpadów sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 16. Wykonawca zobowiązany jest przekazywania raportów dziennych elektronicznych, zawierających następujące informacje: - wykaz nieruchomości (adres nieruchomości), z których odebrano odpady komunalne, z podaniem dla każdej nieruchomości ilości i pojemności opróżnionych pojemników na odpady zmieszane oraz ilości opróżnionych pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów, - masę odebranych odpadów (Mg) przez dany pojazd (z podaniem nieruchomości, których ta ilość dotyczy) na podstawie kwitów wagowych przyjętych odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołów na Regionalną instalację do przetwarzania odpadów (RIPOK) oraz na instalacje odzysku i unieszkodliwania odpadów (kwity wagowe za dany dzień Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w dniu następnym), - wykaz nieruchomości, z których nie odebrano odpadów z podaniem powodu nie wykonania usługi dla każdej nieruchomości.. W przypadku niedopełnienia obowiązku selekcji odpadów przez właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz w sposób niepodważalny potwierdzający brak segregacji odpadów. 17. Raporty, o których mowa w pkt 16 należy przekazywać w formacie EXCEL xls. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dostęp do systemu pozycjonowania satelitarnego przejazdu wszystkich pojazdów odbierających odpady w wersji z natychmiastową aktualizacją pozycji pojazdów (on-line) na mapie wraz z informacją o miejscach postoju pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.03.2013 r. Wykonawca w ramach systemu pozycjonowania satelitarnego zapewni Zamawiającemu dostęp do danych archiwalnych w zakresie przejazdu pojazdów opisanych powyżej z podziałem na każdy dzień przejazdu pojazdów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni trasy przejazdu pojazdów w formie pliku graficznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do otwarcia pliku na komputerze Zamawiającego. 18. W dniu podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości w formie papierowej i elektronicznej. 19. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z następującymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską Mikołowa: a)uchwała nr XIX/363/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, b)uchwała nr XXIII/490/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, c)uchwała nr XXV/569/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów. d)uchwała nr XXIX/661/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany treści § 2 uchwały uchwała nr XXV/569/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów. Powyższe uchwały dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Mikołów. Termin zakończenia wykonywania umowy strony ustalają na dzień 31.07.2013 r., z możliwością zmiany tego terminu, w wyniku podpisania umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym nr PN-13/2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 611357,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę