Mikołów: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II
Numer ogłoszenia: 242935 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II. Zajęcia w ramach Agencji języków obcych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie, ul. Ks. Bpa. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów - język niemiecki - 110 godzin zajęć. Informację dodatkowe: - Pojęcie godzina należy rozumieć jako wymiar czasu min. 45 minut. - Pojęcie zajęcia należy rozumieć jako zajęcia dodatkowe, odbywające się poza podstawowym programem nauczania w danej szkole podstawowej. -pojęcie kurs kwalifikacyjny - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Karty czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu (załącznik nr 3 do umowy) dokumentującej postęp wykonania usługi oraz przedłożenia Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą (wzór rachunku - załącznik nr 5 do umowy) i protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 4 do umowy) w ciągu 5 dni roboczych po upływie miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło wykonanie usługi. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, o których mowa w ust. 3 w karcie czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu (załącznik nr 3 do umowy). Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć realizowanych w ramach projektu (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia prowadzącego zajęcia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka oraz mienia na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II (załącznik nr 6 do umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek, 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek, 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priotytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie