Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 17984-2013 z dnia 2013-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Świadczenie usług specjalisty ds. programów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II. Część I zamówienia - Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych- Gimnazjum...
Termin składania ofert: 2013-01-21

Mikołów: Świadczenie usług specjalisty ds. programów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II
Numer ogłoszenia: 41178 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17984 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług specjalisty ds. programów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług specjalisty ds. programów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II. Część I zamówienia - Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych- Gimnazjum nr 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie. Wymagane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, znajomość obsługi komputera Czas świadczenia usługi: 25 godzin zegarowych w miesiącu od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014 r. Weryfikacja czasu świadczenia usługi: karta czasu pracy (załącznik do umowy) Miejsce świadczenia usługi: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20 Szczegółowe zadania wykonawcy usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie: 1. Realizacja zadań w ramach projektu. 2. Prowadzenie bieżącej współpracy z koordynatorem projektu i specjalistą ds. monitoringu oraz współpraca z osobami świadczącymi usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu. 3. Opracowanie programu wsparcia programu rozwojowego szkoły dla projektu oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad jego wdrażaniem w placówce (termin wykonania programu wsparcia: od momentu rozpoczęcia zajęć w szkole -14 dni kalendarzowych, na podstawie programów opracowanych przez osoby świadczące usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej). 4. Nadzór nad sprawnym i terminowym realizowaniem projektu w placówce, w szczególności: nadzór nad prowadzącymi zajęcia, właściwym wykonaniem zadań w ramach Akademii (terminowa, zgodna z projektem realizacja zadań, itp.) 5. Bieżąca kontrola postępu realizacji projektu w placówce poprzez prowadzenie stałego monitoringu rezultatów projektu oraz przepływu uczestników (kontrola postępu osiągniętych rezultatów, wskaźników, prowadzonych działań, przekazywanie koordynatorowi projektu aktualnych danych do formularza PEFS). 6. Przygotowywanie kwartalnych harmonogramów form wsparcia dla placówki (plan zajęć dodatkowych), nanoszenie zmian (aktualizacja), dostarczenie koordynatorowi projektu harmonogramu w danym okresie rozliczeniowym oraz informowanie koordynatora projektu na bieżąco o dokonywanych zmianach. 7. Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu m.in.: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia; 8. Minimalizacja zagrożeń związanych z projektem, informowanie koordynatora projektu o problemach w realizacji projektu. 9. Prowadzenie bieżącej promocji projektu w placówce a w szczególności zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących projektu na stronie internetowej placówki projektu. 10. Sporządzanie merytorycznych sprawozdań w okresie sprawozdawczym z postępów w realizacji projektu, dostarczenie sprawozdania w danym okresie rozliczeniowym koordynatorowi projektu. 11. Prowadzenie procesu rekrutacji do projektu w danej placówce oraz prowadzenie listy rezerwowej uczestników. 12. Nadzór merytoryczny i weryfikacja dokumentacji projektowej w placówce (m.in. monitorowanie udziału uczniów w projekcie, sporządzanie dokumentacji uczestników projektu, list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu w placówce, list wydawanych materiałów promocyjnych i pomocy naukowych, itp.). 13. Nadzorowanie sposobu wykorzystania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu oraz nadzór nad jego prawidłowym oznaczeniem. 14. Prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu (m.in. opracowanie we współpracy z specjalistą ds. monitoringu ankiet na potrzeby projektu - ex ante ex post, przeprowadzanie badań ankietowych, opracowywanie raportu z przeprowadzonych badań ankietowych oraz przekazanie wyników specjaliście ds. monitoringu). 15. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego. 16. Wykonywanie niezbędnych zadań zleconych w projekcie przez koordynatora projektu w celu jego prawidłowej realizacji. Część II zamówienia - Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych- Gimnazjum nr 2: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie. Wymagane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, znajomość obsługi komputera Czas świadczenia usługi: 20 godzin zegarowych w miesiącu od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014 r. Weryfikacja czasu świadczenia usługi: karta czasu pracy (załącznik do umowy) Miejsce świadczenia usługi: Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, ul. Krakowska 30 Szczegółowe zadania wykonawcy usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie: 1. Realizacja zadań w ramach projektu. 2. Prowadzenie bieżącej współpracy z koordynatorem projektu i specjalistą ds. monitoringu oraz współpraca z osobami świadczącymi usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu. 3. Opracowanie programu wsparcia programu rozwojowego szkoły dla projektu oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad jego wdrażaniem w placówce (termin wykonania programu wsparcia: od momentu rozpoczęcia zajęć w szkole -14 dni kalendarzowych, na podstawie programów opracowanych przez osoby świadczące usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej). 4. Nadzór nad sprawnym i terminowym realizowaniem projektu w placówce, w szczególności: nadzór nad prowadzącymi zajęcia, właściwym wykonaniem zadań w ramach Akademii (terminowa, zgodna z projektem realizacja zadań, itp.) 5. Bieżąca kontrola postępu realizacji projektu w placówce poprzez prowadzenie stałego monitoringu rezultatów projektu oraz przepływu uczestników (kontrola postępu osiągniętych rezultatów, wskaźników, prowadzonych działań, przekazywanie koordynatorowi projektu aktualnych danych do formularza PEFS). 6. Przygotowywanie kwartalnych harmonogramów form wsparcia dla placówki (plan zajęć dodatkowych), nanoszenie zmian (aktualizacja), dostarczenie koordynatorowi projektu harmonogramu w danym okresie rozliczeniowym oraz informowanie koordynatora projektu na bieżąco o dokonywanych zmianach. 7. Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu m.in.: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia; 8. Minimalizacja zagrożeń związanych z projektem, informowanie koordynatora projektu o problemach w realizacji projektu. 9. Prowadzenie bieżącej promocji projektu w placówce a w szczególności zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących projektu na stronie internetowej placówki projektu. 10. Sporządzanie merytorycznych sprawozdań w okresie sprawozdawczym z postępów w realizacji projektu, dostarczenie sprawozdania w danym okresie rozliczeniowym koordynatorowi projektu. 11. Prowadzenie procesu rekrutacji do projektu w danej placówce oraz prowadzenie listy rezerwowej uczestników. 12. Nadzór merytoryczny i weryfikacja dokumentacji projektowej w placówce (m.in. monitorowanie udziału uczniów w projekcie, sporządzanie dokumentacji uczestników projektu, list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu w placówce, list wydawanych materiałów promocyjnych i pomocy naukowych, itp.). 13. Nadzorowanie sposobu wykorzystania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu oraz nadzór nad jego prawidłowym oznaczeniem. 14. Prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu (m.in. opracowanie we współpracy z specjalistą ds. monitoringu ankiet na potrzeby projektu - ex ante ex post, przeprowadzanie badań ankietowych, opracowywanie raportu z przeprowadzonych badań ankietowych oraz przekazanie wyników specjaliście ds. monitoringu). 15. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego. 16. Wykonywanie niezbędnych zadań zleconych w projekcie przez koordynatora projektu w celu jego prawidłowej realizacji. Część III zamówienia - Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych- Gimnazjum nr 3: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 3 w Mikołowie. Wymagane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, znajomość obsługi komputera Czas świadczenia usługi: 10 godzin zegarowych w miesiącu od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014 r. Weryfikacja czasu świadczenia usługi: karta czasu pracy (załącznik do umowy) Miejsce świadczenia usługi: Gimnazjum nr 3 im. im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299 Szczegółowe zadania wykonawcy usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 3 w Mikołowie: 1. Realizacja zadań w ramach projektu. 2. Prowadzenie bieżącej współpracy z koordynatorem projektu i specjalistą ds. monitoringu oraz współpraca z osobami świadczącymi usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu. 3. Opracowanie programu wsparcia programu rozwojowego szkoły dla projektu oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad jego wdrażaniem w placówce (termin wykonania programu wsparcia: od momentu rozpoczęcia zajęć w szkole -14 dni kalendarzowych, na podstawie programów opracowanych przez osoby świadczące usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej). 4. Nadzór nad sprawnym i terminowym realizowaniem projektu w placówce, w szczególności: nadzór nad prowadzącymi zajęcia, właściwym wykonaniem zadań w ramach Akademii (terminowa, zgodna z projektem realizacja zadań, itp.) 5. Bieżąca kontrola postępu realizacji projektu w placówce poprzez prowadzenie stałego monitoringu rezultatów projektu oraz przepływu uczestników (kontrola postępu osiągniętych rezultatów, wskaźników, prowadzonych działań, przekazywanie koordynatorowi projektu aktualnych danych do formularza PEFS). 6. Przygotowywanie kwartalnych harmonogramów form wsparcia dla placówki (plan zajęć dodatkowych), nanoszenie zmian (aktualizacja), dostarczenie koordynatorowi projektu harmonogramu w danym okresie rozliczeniowym oraz informowanie koordynatora projektu na bieżąco o dokonywanych zmianach. 7. Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu m.in.: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia; 8. Minimalizacja zagrożeń związanych z projektem, informowanie koordynatora projektu o problemach w realizacji projektu. 9. Prowadzenie bieżącej promocji projektu w placówce a w szczególności zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących projektu na stronie internetowej placówki projektu. 10. Sporządzanie merytorycznych sprawozdań w okresie sprawozdawczym z postępów w realizacji projektu, dostarczenie sprawozdania w danym okresie rozliczeniowym koordynatorowi projektu. 11. Prowadzenie procesu rekrutacji do projektu w danej placówce oraz prowadzenie listy rezerwowej uczestników. 12. Nadzór merytoryczny i weryfikacja dokumentacji projektowej w placówce (m.in. monitorowanie udziału uczniów w projekcie, sporządzanie dokumentacji uczestników projektu, list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu w placówce, list wydawanych materiałów promocyjnych i pomocy naukowych, itp.). 13. Nadzorowanie sposobu wykorzystania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu oraz nadzór nad jego prawidłowym oznaczeniem. 14. Prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu (m.in. opracowanie we współpracy z specjalistą ds. monitoringu ankiet na potrzeby projektu - ex ante ex post, przeprowadzanie badań ankietowych, opracowywanie raportu z przeprowadzonych badań ankietowych oraz przekazanie wyników specjaliście ds. monitoringu). 15. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego. 16. Wykonywanie niezbędnych zadań zleconych w projekcie przez koordynatora projektu w celu jego prawidłowej realizacji. Część IV zamówienia - Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych- Gimnazjum nr 4: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 4 w Mikołowie. Wymagane wykształcenie i kwalifikacje: wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, znajomość obsługi komputera Czas świadczenia usługi: 10 godzin zegarowych w miesiącu od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014 r. Weryfikacja czasu świadczenia usługi: karta czasu pracy (załącznik do umowy) Miejsce świadczenia usługi: Gimnazjum nr 4 w Mikołowie, ul. Szkolna 1 Szczegółowe zadania wykonawcy usługi specjalisty ds. programu rozwojowego w Gimnazjum nr 4 w Mikołowie: 1. Realizacja zadań w ramach projektu. 2. Prowadzenie bieżącej współpracy z koordynatorem projektu i specjalistą ds. monitoringu oraz współpraca z osobami świadczącymi usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu. 3. Opracowanie programu wsparcia programu rozwojowego szkoły dla projektu oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad jego wdrażaniem w placówce (termin wykonania programu wsparcia: od momentu rozpoczęcia zajęć w szkole -14 dni kalendarzowych, na podstawie programów opracowanych przez osoby świadczące usługi edukacyjne w ramach zajęć dodatkowych na potrzeby realizacji projektu oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły lub osoby upoważnionej). 4. Nadzór nad sprawnym i terminowym realizowaniem projektu w placówce, w szczególności: nadzór nad prowadzącymi zajęcia, właściwym wykonaniem zadań w ramach Akademii (terminowa, zgodna z projektem realizacja zadań, itp.) 5. Bieżąca kontrola postępu realizacji projektu w placówce poprzez prowadzenie stałego monitoringu rezultatów projektu oraz przepływu uczestników (kontrola postępu osiągniętych rezultatów, wskaźników, prowadzonych działań, przekazywanie koordynatorowi projektu aktualnych danych do formularza PEFS). 6. Przygotowywanie kwartalnych harmonogramów form wsparcia dla placówki (plan zajęć dodatkowych), nanoszenie zmian (aktualizacja), dostarczenie koordynatorowi projektu harmonogramu w danym okresie rozliczeniowym oraz informowanie koordynatora projektu na bieżąco o dokonywanych zmianach. 7. Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu m.in.: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia; 8. Minimalizacja zagrożeń związanych z projektem, informowanie koordynatora projektu o problemach w realizacji projektu. 9. Prowadzenie bieżącej promocji projektu w placówce a w szczególności zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących projektu na stronie internetowej placówki projektu. 10. Sporządzanie merytorycznych sprawozdań w okresie sprawozdawczym z postępów w realizacji projektu, dostarczenie sprawozdania w danym okresie rozliczeniowym koordynatorowi projektu. 11. Prowadzenie procesu rekrutacji do projektu w danej placówce oraz prowadzenie listy rezerwowej uczestników. 12. Nadzór merytoryczny i weryfikacja dokumentacji projektowej w placówce (m.in. monitorowanie udziału uczniów w projekcie, sporządzanie dokumentacji uczestników projektu, list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu w placówce, list wydawanych materiałów promocyjnych i pomocy naukowych, itp.). 13. Nadzorowanie sposobu wykorzystania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu oraz nadzór nad jego prawidłowym oznaczeniem. 14. Prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu (m.in. opracowanie we współpracy z specjalistą ds. monitoringu ankiet na potrzeby projektu - ex ante ex post, przeprowadzanie badań ankietowych, opracowywanie raportu z przeprowadzonych badań ankietowych oraz przekazanie wyników specjaliście ds. monitoringu). 15. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego. 16. Wykonywanie niezbędnych zadań zleconych w projekcie przez koordynatora projektu w celu jego prawidłowej realizacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-5, 75.12.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych - Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych - Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, ul. Krakowska 30

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych - Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Mikołowie ul. Gliwicka 299

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Usługa specjalisty ds. programów rozwojowych - Gimnazjum nr 4 w Mikołowie, ul. Szkolna 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ