1. Bieżące rozpoznawanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Radę Miejską Mikołowa.
  2. Bieżące rozpoznawanie i opiniowanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską Mikołowa w zakresie kontroli działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
  3. Kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.:
  • analiza sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2019 rok,
  • analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  • analiza informacji o stanie mienia Gminy,
  • przedstawienie Radzie Miejskiej wniosku w sprawie absolutorium.
  1. Wrzesień 2020 r.:
  • analiza sprawozdania z realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej
Krzysztof Żur