Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 14, 13, I piętro, ul. Karola Miarki 15
(budynek Białego Domku)
tel. 32 324 84 57, 32 324 84 58
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu  

Klienci przyjmowani są w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek - czwartek od 7.30 do 15.00
piątek od 7:30 do 13:30

Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Dane z rejestru PESEL udostępnia:

 1. minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie danych dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2.
 2. organ dowolnej gminy jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.

Dane z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Dane z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 2. Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza:
 4. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców mogą być udostępnione:

 1. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W tej samej sprawie wniosek o którym mowa w ust. 1 może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;
 2. posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
 3. uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
 • opłata za udostępnienie danych jednostkowych w wysokości 31 zł (nie dotyczy podmiotów realizujących ich zadania ustawowe);
 • dokumenty potwierdzające interes prawny;
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za jego złożenie (dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Właściwość miejscowa:

Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców.

Termin załatwienia sprawy:

Organ gminy załatwia sprawę w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. W przypadku złożenia wniosku przez komornika dane udostępniane są w terminie do 7 dni.