naczelnik: Jarosława Bizoń

pok. nr 40, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 19
e-mail: jaroslawa.bizon@mikolow.eu  

pok. nr 40, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 18, 32 324 84 19

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Oświaty w szczególności należy:

1. Realizacja zadań nałożonych ustawą Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym m.in.:

a) opracowywanie analiz i planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty
b) nadzór nad działalnością szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów, w tym m.in.
- sprawowanie nadzoru nad dyrektorami,
- prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dyrektorów,
- prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
c) sprawowanie nadzoru nad finansowaniem zadań oświatowych gminy, w tym m.in. wynagradzanie nauczycieli, utrzymywanie placówek,
d) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów burmistrza, nagród dla nauczycieli, pomocy zdrowotnej, doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) prowadzenie spraw związanych z siecią szkół i przedszkoli, w tym organizowanie naboru,
f) prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne,
g) nadzorowanie udzielanych przez gminę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
h) przygotowywanie porozumień z innymi gminami w zakresie zadań oświatowych,
i) prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem zadań realizowanych przez szkoły i placówki w zakresie wyjazdów śródrocznych dzieci w ramach profilaktyki zdrowotnej,
j) wnioskowanie, koordynacja, nadzór nad realizacją programów rządowych oraz programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych,
k) koordynowanie zadań w zakresie informatyzacji szkół i placówek, w tym zwłaszcza SIO i PABS.

2. Realizacja zadań nałożonych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym m.in.:

- sprawowanie nadzoru, o którym mowa w art. 54 i 55 ww. ustawy na podstawie zatwierdzonego planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały oraz przekazywanie wymaganych prawem sprawozdań w tym zakresie,
- przygotowywanie i nadzorowanie zawieranych porozumień w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- sprawowanie nadzoru nad otrzymanymi i udzielanymi dotacjami celowymi.

3. W ramach wydziału wykonywane są zadania w zakresie:

a) pozyskiwania środków zewnętrznych i monitorowania projektów społecznych realizowanych przez Gminę w tym jednostki organizacyjne,
b) kompleksowej realizacji projektów o charakterze społecznym dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.