naczelnik: Jolanta Cynar

pok. nr 59, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.  32 324 84 30
e-mail: jolanta.cynar@mikolow.eu

sala nr 1
tel.: 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 441, 32 32 48 568

pok. nr 41
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 440

e-mail: wymiar.podatki@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w szczególności należy:

I. Realizowanie zadań w zakresie podatków i opłat lokalnych:
a) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym oraz na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.
b) Prowadzenie ewidencji podatników podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych.
c) Prowadzenie kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania.
d) Sporządzanie informacji z akt podatkowych oraz zaświadczeń min. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS i ZUS oraz kształtowania się wielkości powierzchni gospodarstw rolnych w okresie posiadania przez rolnika danego gospodarstwa.
e) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji, sprawozdawczość w zakresie zwrotu podatku akcyzowego oraz rozliczanie dotacji na realizacje powyższego zadania.
f) Sporządzanie sprawozdania SP-1, w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz innej wymaganej prawem sprawozdawczości.
g) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
h) Przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej.

II. Realizowanie zadań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.
b) Prowadzenie ewidencji podmiotów opłaty za gospodarowanie odpadami.
c) Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
d) Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji określających w tym zakresie.
e) Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązku składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
f) Ścisła współpraca z komórkami UM oraz wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych w zakresie przekazywania oraz pozyskiwania danych niezbędnych do realizowania przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
g) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
h) Przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej oraz dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.