Inicjatywa lokalna umożliwia realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców Mikołowa. Mikołowianie po utworzeniu grupy inicjatywnej oraz dokonaniu wyboru dziedziny z katalogu bloków tematycznych, w ramach których mogą składać wnioski, mają możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie inicjatywy z budżetu Gminy Mikołów.

Link do www: http://ngo.mikolow.eu/inicjatywa-lokalna/

Gmina, w ramach inicjatywy lokalnej, realizuje zadania w zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy;
- działalności charytatywnej;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- turystyki i krajoznawstwa;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- rewitalizacji.

Jakie są etapy realizacji projektu?

Realizacja projektów Mikołowian składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie składane są wnioski, następnie po ocenie wniosków wybrany zostanie pomysł, który jest realizowany a w końcowym etapie rozliczany.

Kto wybiera zwycięski projekt?

Burmistrz podejmuje decyzję o przyjęciu do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów, celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie lokalnej jest złożenie wniosku przez mieszkańca, mieszkańca za pośrednictwem grupy inicjatywnej lub mieszkańca za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Należy pamiętać, aby w przypadku grupy inicjatywnej dołączyć do wniosku listę osób, które wchodzą w jej skład oraz upoważnienie do podejmowania decyzji dla co najmniej jednego członka grupy inicjatywnej.
Organizacja pozarządowa lub stowarzyszenie JST powinny pamiętać o dołączeniu do wniosku oświadczenia potwierdzającego status prawny wnioskodawcy, jego siedzibę, a także krąg osób uprawnionych do reprezentacji (jeżeli wnioskodawca nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego), ponadto statut organizacji (w przypadku innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Jaki jest wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej?

Wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej nie może stanowić mniej niż 15% całkowitej wartości zadania. Wkład własny może stanowić praca społeczna (wolontariat), materiały rzeczowe, środki finansowe.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków jest ciągły.

W jakiej formie można składać wnioski?

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres Urzędu Miasta.

Kontakt

Urząd Miasta Mikołów
Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pok. nr 20, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 461, 734 424 349
fax. 32 32 48 400
e-mail: ngo@mikolow.eu

Podstawa prawna

1. Uchwała nr XXVII/258/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 622/213/20 w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej