Referat Spraw Obywatelskich
ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 13

Klienci przyjmowani są w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek - czwartek od 7.30 do 15.00
piątek od 7:30 do 13:30

Wykaz zgromadzeń

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.


Zgromadzenia w trybie uproszczonym

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń stosuje się w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. 

Termin do złożenia zawiadomienia:

Organizator zgromadzenia (w trybie uproszczonym) zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:


Zgromadzenia tzw. zwykłe

Termin do złożenia zawiadomienia:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb zawiadomienia:

 • pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Mikołów, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Karola Miarki 15  pok. nr 12
 • w formie elektronicznej na adres: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego  odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 • uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym,
 • zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, istotnie zagraża bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Termin odpowiedzi

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Opłaty

Brak

Uwagi

 1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
  a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
 2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Wymagane dokumenty

 1. Zgromadzenie tzw.  zwykłe - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęciem przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie w trybie uproszczonym - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Załączniki do pobrania

 1. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego
 2. wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone
 3. ustawa z dnia 24.07.2015 r. prawo o zgromadzeniach publicznych