Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna

Art. 54 ust. 1 art. 61, art. 74 ust. 3, art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. „Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

  • przepisy o ochronie informacji niejawnych
  • przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
  • prywatność osoby fizycznej
  • tajemnica przedsiębiorcy 

Termin załatwienia sprawy

Informacja publiczna udzielana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z wnioskiem.

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej lub na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.