Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, poz.352) , która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miasta Mikołowa

 Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów: bip.mikolow.eu
  •  przekazania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

  • Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów
  • poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP (/um_mikolow/skrytka).

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miasta Mikołów:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miasta Mikołowa nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.