Kierownik: Sylwia Król
tel. 32 32 48 577

Rynek 20, pok. nr 6, 7, 8, 43-190 Mikołów
pok. nr 6 - tel. 32 324 85 80
pok. nr 8 - tel. 32 324 84 77 do 78
piętro II tel. 32 324 85 78, 32 324 85 79, 32 324 85 81

e-mail: infrastruktura.komunalna@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej  w szczególności należy:

a) Rozliczanie robót i usług finansowanych z budżetu miasta w zakresie zadań realizowanych przez Referat.
b) Współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu w trakcie opracowywania planów i programów gospodarki komunalnej, budownictwa mieszkaniowego oraz projektów planów budownictwa
c) indywidualnego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej.
d) Przygotowywanie umów określających wzajemne zobowiązania i  świadczenia  inwestora  związane  z realizacją  infrastruktury technicznej.
e) Współdziałanie   z   odpowiednimi   jednostkami   w   sprawach zaopatrzenia miasta w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków.
f) Prowadzenie spraw  związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
g) Weryfikowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
h) Przeprowadzanie analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne i przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w tej sprawie.
i) Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
j) Weryfikowanie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.
k) Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.
l) Prowadzenie nadzoru nad budową i funkcjonowaniem oświetlenia drogowego, ulicznego, placów i parków.
m) Wydawanie warunków technicznych podłączenia obiektów do istniejących  urządzeń infrastruktury technicznej własności gminy.
n) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacją ruchu drogowego.
o) Pełnienie funkcji inwestora dla budowy, przebudowy i remontu dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich oraz ich oświetlenia.
p) Realizacja zadań dotyczących inżynierii ruchu drogowego.
q) Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
r) Prowadzenie postępowań w sprawie określenia przebiegu oraz zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych. Opiniowanie zaliczenia i określenia przebiegu dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy Mikołów.
s) Prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem stref płatnego parkowania.
t) Przygotowywanie umów dotyczących budowy lub przebudowy drogi publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową realizowaną na podstawie umów zawartych pomiędzy gminą, a inwestorem zewnętrznym oraz nadzór nad jej realizacją.
u) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych.
v) Opiniowanie projektów organizacji ruchu, dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, określanie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.
w) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych. Sprawowanie trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym.
x) Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
y) Sporządzanie informacji publicznych o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg i Autostrad.
z) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu gminnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
aa) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
bb) Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
cc)  Uczestnictwo w Zespole Opiniowania Dokumentacji Technicznych.