Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

Adres: ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów

Dyrektor: Kornelia Młyńska

Dane kontaktowe:

tel.: 32 327 30 27
e-mail:
zlobek@zlobek.mikolow.eu

strona www: http://zlobek.mikolow.eu
strona BIP:
https://zmmikolow.bip.net.pl

Czynny:
od poniedziałku do piątku od 600 do 1630

Podstawowym celem żłobka jest opieka nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia w wyjątkowych przypadkach do 4 roku życia.

Do zadań żłobka należy :

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Żłobek  realizuje cele i zadania poprzez:

 • sprawowanie opieki w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowania godności i intymności,
 • umożliwienie małemu dziecku harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego potrzeb i możliwości,
 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez stosowanie zasad zdrowego odżywiania, propagowanie oświaty zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych.

Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci :

 • rodziców z miasta Mikołowa  pracujących lub uczących się, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przez lekarza ze względu na stan zdrowia (np. rodziców głuchoniemych),
 • rodziców z innych gmin – na podstawie porozumień z tymi gminami.
 1. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w ramach posiadanych miejsc.
 2. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zapisu, dzieci nieprzyjęte w związku z brakiem wolnych miejsc umieszcza się na liście oczekujących na przyjęcie.
 3. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzanie co dwa miesiące woli korzystania z usług żłobka.
 4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3 skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie .
 5. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
 6. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkowa opłatą tj. 21,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych) za każdą rozpoczętą godzinę.

Statut Żłobka Miejskiego