Adres: ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

Kierownik: Marcin Guz

Dane kontaktowe:

tel.: 32 324 26 00
e-mail: zgl@zgl.mikolow.eu

strona www: www.zgl.mikolow.eu
strona BIP: https://zglmikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 700 do 1600
od wtorku do czwartku od 700 do 15
00
piątek od 700 do 1400

Zakład Gospodarki Lokalowej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 roku. Podlega burmistrzowi miasta Mikołów. Jednostka dysponuje samodzielnie kontem bankowym, prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Mikołowa. Jednostka gospodaruje powierzonym mieniem komunalnym, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Lokalowej określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

 • realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
 • ustalanie potrzeb remontowych,
 • zlecanie wykonawstwa robót remontowych,
 • sprawowanie nadzoru nad remontami,
 • dokonywanie odbioru robót,
 • prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem budynków z lokalami mieszkaniami i lokalami użytkowymi,
 • organizowanie i prowadzenie przetargów na lokale użytkowe,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych.

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych.

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Lokalowej