Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów

Dyrektor: Wojciech Tkacz  

Dane kontaktowe:

tel. 32 779 76 03, 32 779 76 04
fax 32 779 76 03 wew. 27
e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu

strona www: www.mosir.mikolow.eu
strona BIP: https://mosirmikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania administracji MOSiR Mikołów:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną uchwałą nr XVIII/273/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.01.2008 r. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa, a w zakresie merytorycznym i szkoleniowym współpracuje z ośrodkami, klubami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Jednostką kieruje dyrektor, którego zatrudnia burmistrz Mikołowa. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w MOSiR pracowników i reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Odpowiada przed burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOSiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez burmistrza Mikołowa.

MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę. Na dzień 1.07.2010 r. administruje 14 obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w skład których wchodzą:

 • kryta pływalnia Aqua-Plant przy ul. Konstytucji 3 Maja 22,
 • hala sportowa MOSiR wraz z salą gimnastyczną przy ul. Bandurskiego 1a,
 • kąpielisko miejskie z boiskami do siatkówki plażowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • siłownia przy ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • Domek Parkowy wraz boiskiem asfaltowym przy Placu Harcerskim,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Zawilców,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. św. Wojciecha,
 • stadion miejski AKS przy ul. Zawilców 8,
 • boisko piłkarskie LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej,
 • boisko piłkarskie LKS Strażak przy ul. Gliwickiej,
 • boisko piłkarskie LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej,
 • boisko piłkarskie KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej,
 • boisko piłkarskie KS Kamionka przy ul. Dolina Jamny.

Celem działalności MOSiR-u jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych, realizowanych w ramach zadań własnych. Do podstawowych zadań MOSiR-u należy:

 • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców gminy,
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 • współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową,
 • tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym,
 • zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji