Uchwała nr XX/370/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2011 rok