Zarządzenie Burmistrza nr 1228/608/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok