Zarządzenie Burmistrza nr 1225/605/2012 w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.