Zarządzenie Burmistrza nr 1223/603/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok