Zarządzenie Burmistrza nr 1221/601/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok