Zarządzenie Burmistrza nr 1197/577/2012 w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków.