Uchwała nr XIX/365/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w granicach działki 963/11.