Zarządzenie Burmistrza nr 1159/539/2012 w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.