Zarządzenie Burmistrza nr 1143/523/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok