Zarządzenie Burmistrza nr 1129/509/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok