Zarządzenie Burmistrza nr 1111/491/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok