Zarządzenie Burmistrza nr 1097/477/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok