Zarządzenie Burmistrza nr 1074/454/12 w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.