Zarządzenie Burmistrza nr 926/306/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok