Zarządzenie Burmistrza nr 912/292/12 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 420/120/2008 roku z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, premiowania oraz przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury w Mikołowie.