Zarządzenie Burmistrza nr 837/217/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok