Zarządzenie Burmistrza nr 688/06812 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok