Grzegorz Szymański

pok. nr 29, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 22
e-mail: kontrola@mikolow.eu  

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Kontroli w szczególności należy:

  • koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie kontroli zarządczej i procesem zarządzania ryzykiem, w tym prowadzenie rejestru ryzyk
  • przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych gminy na podstawie harmonogramu kontroli
  • przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza Mikołowa.
  • prowadzenie w imieniu Burmistrza Mikołowa spraw składanych mu oświadczeń majątkowych (przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania, nadzór nad terminowością ich składania, przekazywanie oświadczeń właściwym urzędom skarbowym, zapewnienie zamieszczenia oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej, analiza treści oświadczeń i przygotowywanie informacji Burmistrza Mikołowa dla Rady Miejskiej o realizacji w danym roku obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane)
  • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych
  • koordynowanie wykonania przez komórki organizacyjne Urzędu wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.