Uchwała nr XV/265/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie współdziałania Gminy Mikołów z Miastem Tychy w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Miasta Mikołowa doprowadzanych do Izby Wytrzeźwień w Tychach.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP.II.4131.1.51.2012 z dnia 1.03.2012 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.