Zarządzenie Burmistrza nr 447/384/11 w sprawie ustanowienia na rzecz „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Mikołowie prawa użytkowania wieczystego gruntów i nieodpłatnego przeniesienia własności znajdujących się na nich budynków i urządzeń.