Zarządzenie Burmistrza nr 441/378/11 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.