Uchwała nr XV/262/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego nr NP.II4131.1.52.2012 z dnia 1.03.2012 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.