Zarządzenie Burmistrza nr 322 / 259 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok