Ewa Kozieł

pok. nr 3, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 59
e-mail: ewa.koziel@mikolow.eu  

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Geodezji w szczególności należy prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących podziałów nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości tym:

  • opiniowanie podziałów sądowych,
  • sprawdzanie wniosków i ich zgodności z księgą wieczystą oraz ewidencją gruntów, wyjaśnianie nieścisłości,
  • opiniowanie wniosków w innych komórkach Urzędu czy instytucjach zewnętrznych,
  • sprawdzanie zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • przygotowanie projektów postanowień i decyzji,
  • przekazywanie ostatecznych decyzji do Starostwa Powiatowego w Mikołowie w celu wprowadzenia zmian na mapach, w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych,
  • udzielanie wyjaśnień i informacji dot. problematyki związanej z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości oraz przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • współpraca z geodetami oraz Głównym Specjalistą ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki,
  • inne zadania zlecone przez przełożonych.