Zarządzenie Burmistrza nr 314 / 251 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok