Zarządzenie Burmistrza nr 313 / 250 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok