Zarządzenie Burmistrza nr 311 / 248 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok