Zarządzenie Burmistrza nr 309 / 246 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok